Política de privadesa

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’Internet aquest document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure informació regulat a l’art. 10 LSSICE, a continuació es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web: L’empresa que gestiona els serveis i el domini web és EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U amb NIF/CIF B-84979160, amb domicili social a aquests efectes al Carrer Raimundo Fernández Villaverde 61, Planta 8, Pta. Centre Esquerra, 28003, Madrid, telèfon 91 806 30 42, adreça de correu electrònic de contacte empresas@erp-recycling.org, inscrita al Registre mercantil de Madrid en data 22 de febrer de 2007, Tom 23.833, Foli 80, Secció 8 , full M-427782.

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i com a tal, mitjançant aquest accés, es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà davant de EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que
es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació esmentada.

MODIFICACIONS

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar a coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web oa algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que el mateix i les seves condicions d’ús respectives es poden veure alterades en qualsevol moment.

Per tant, la vigència de les condicions esmentades variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per altres.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, circul-art.es, com a prestador del servei, i els usuaris que hi accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.
EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U o als seus llicenciants als quals l’usuari pot tenir accés .

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i aquestes condicions, responsabilitat que s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’emplenament del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran del mateix, pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U o tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis [per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió, grups de notícies…] que EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral , l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.

Introduir intencionadament a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U, creadora del lloc web, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees
restringides dels sistemes informàtics de EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets dexplotació o això resulti legalment permès.

Recollir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes al present lloc web (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar amb aquestes. En aquest cas, l’usuari respondrà davant d’EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat a qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar al present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que aquest accés i/ o navegació compleix amb la legislació local aplicable si escau.

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència del ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U mitjançant:
a) Enviament per correu postal a la següent adreça: Carrer Raimundo Fernández Villaverde 61, Planta 8, Pta. Centre Esquerra, 28003, Madrid
b) Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: 91 806 30 42
c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: empresas@erp-recycling.org
Mitjançant lús daquesta pàgina web, lusuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consent utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de forma electrònica compleix els requisits legals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de lusuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals al portal, dirigiu-vos a la Política de Privadesa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
industrial de l’autor.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U , adjuntant-hi la informació pertinent.

En qualsevol cas, EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

El lloc web d’EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U pot contenir enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, respecte dels quals no exerceix cap mena de control.

Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de fer efecte, ja que els llocs web als quals el usuari accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. enllaços o hipervincles. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada per aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPANYA S.L.U no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

Llista sense ordre Errors o omissions als continguts. EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U no garanteix que els continguts estiguin actualitzats permanentment, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error.

Llista sense ordre Absència de disponibilitat del portal. EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats a l’usuari com a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers. Llista sense ordre Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo.

Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que el protegeixin davant de programes informàtics nocius.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre EUROPEAN RECYLING PLATFORM ESPAÑA S.L.U, titular de la pàgina web, i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.